“විරු සුමිතුරු” නිවාස වැඩසටහන

ක්‍රියාන්විත රාජකායේදී මියගිය සහ පූර්ණ ආබාධිතෙ භාවයට පත් වීම නිසා විශ්‍රාම ලැබූ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ රණවිරුවන්ගේ අසරණභාවයට පත් පවුල්වල නිවාස අවශ්‍යතාව සපුරාලීම වෙනුවෙන් ඇරඹූ “සැමට සෙවන විරු සුමිතුරු” වැඩසටහන යටතේ නිවාස 3,650 ක ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

මෙම වැඩසටහන අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 ජූලි මස 05 වැනිදා කොළඹදී නිල වශයෙන් ආරම්භ කෙරුණි.

මෙම නිවාස ඉලක්කය සපුරාලීම 2017 වසරේ සිට 2020 දක්වා වන කාලසීමාව තුල සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතය. ඒ සඳහා රජය විසින් රුපියල් මිලියන 3,192 ක ආයෝජනයක් සිදු කර ඇත. මේ යටතේ නව නිවසක් ඉදිකර ගැනීම සඳහා රුපියල් 1,200,000/= ක නැවත අයකරගනු නොලබන නිවාස ආධාරයක් පිරිනැමෙන අතර පවතින නිවසක් වැඩිදියුණු කර ගැනීම සඳහා පිරිනැමෙන ආධාර  මුදල රුපියල් 500,000/= කි.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින රණවිරු සේවා අධිකාරිය එක්ව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතර නිවාසවල ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය සහය ලබා දේ.

[widgets_on_pages id=”Virusumithuru”]