විසිරි නිවාස ණය වැඩසටහන

දැනට අර්ධ වශයෙන් ඉදිකර ඇති නිවාස නිමවුම් තත්ත්වයට ගෙන ඒම  පෙරදැරි කරගෙන මෙම නිවාස වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන දිවයිනේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ආවරණය වන අයුරින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර නව නිවාස සිහිනය සෑබෑකර ගැනීමේ අරමුණින් නොයෙක් අපහසුතා මධ්‍යයේ ඉදිකරගත් නව නිවසේ නිමවුම් කටයුතු කර ගැනීමේ හැකියාවක් නොමැතිව සිටින පවුල් මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රතිලාභීන් වශයෙන් තෝරා ගැනේ.

මෙම වැඩසටහන යටතේ උපරිම මාසික අදායම රු. 25,000.00 ක් හෝ ඊට අඩු අදායම් සහිත ප්‍රතිලාභීන්ගේ නිවසේ ඉදිරි වැඩකටයුතු අවසන් කර ගැනීම සඳහා ලබා දෙන උපරිම ණය මුදල රු.100,000.00 වන අතර ඒ සදහා 5% ක වාර්ෂික පොළි ප්‍රතිශතයක් අයකරනු ලබයි. මෙම ණය මුදල වසර 10-15 ක උපරිම කාල සීමාවක් තුළ ගෙවීමේ පදනමට යටත් වේ. අවම වශයෙන් අනුමත ණය මුදලින් 50% ක අමතර  දායකත්වයක් ප්‍රතිලාභියා විසින් දැරිය යුතු වන අතර මෙම දායකත්වය යෝජිත කාර්යය සදහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය , ශ්‍රමය ආදී වශයෙන් විය හැක.

මෙම ණය පහත සඳහන්  නිවාස වැඩිදියුණු කර ගැනීම් සඳහා නිකුත් කරනු ලැබේ.

  • දැනට අවම වශයෙන් නිවසක වහලය නිම කර ඇති නිවාසවල දොර ජනෙල් දැමීම, පොළොව නිමහම් කිරිම හා බිත්ති කපරාරු කිරිම කර අවම නිමහම් නිවසක් ආරක්ෂිත නිවසක් බවට පත් කිරිම සඳහා.
  • අවම නිමහම් නිවසක් ආරක්ෂිත නිවසක් යනු නිවසක ඉදිරිපස හා දෙපස පිටත කපලාරු කිරිම, මැදසාලය කපලාරු කර බිම් සැකසීම, ඉදිරිපස හා පිටුපස දොර රාමුව සහිතව පියන් සවි කිරිම, එක් නිදන කාමරයක් කපලාරු කර බිම සකසා ජනෙල් රාමු යොදා පියන් සවිකිරිම, ඉතිරි සියලු ජනෙල් සඳහා රාමු සහිතව ග්‍රිල් යෙදීම හා කුස්සිය බිම සැකසීම යන මට්ටමට නිමකරනු ලබන නිවසකි.
  • දැනට ඉදිකර ඇති වර්ග අඩි600 ට වඩා අඩු නිවාසවලට තවත් කොටසක් එකතු කර ගැනීමටමෙම වැඩසටහන මගින් ණය ලබා දෙනු ලැබේ. .(නිවසේ ගෙබිම ටයිල් කිරිම , නාන කාමර ඉදි කිරිම , වර්ණ ආලේප සදහා , ප්‍රැන්ටි කබඩ් සෑදීම නිවාසවල අලුත්වැඩියා කටයුතු මෙම වැඩිදියුණු ගණයට අයත් නොවේ.  )

 

මෙම නිවාස ණය වැඩසටහන මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ලබා දෙන රාජ්‍ය අරමුදල් භාවිතා කරමින් මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනයක් වන ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.