ශ‍්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව

ග‍්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප‍්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයකි. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රයේ උපදේශක සේවා ලබාදීම, ඉංජිනේරු සේවා සැපයීම, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ සැපයීම, සැලසුම් නිර්මාණය, පෙරසවි/පෙරැදි කොන්ක‍්‍රීට් උපාංග නිෂ්පාදනය කිරීම, පුහුණුව ලබාදීම මෙන්ම ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රයට අදාල පර්යේෂණ කටයුතු ද සිදු කරනු ලබයි.

2009 වසරේ සිට ෂීධ 9001/2000 තත්ත්ව සහතිකයෙන් හා ෂීධ 14001/2004 පරිසර කළමනාකරණ සහතිකයෙන්ද පිදුම් ලබා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රයේ ප‍්‍රමුඛ ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කරනු ලබයි.

ලිපිනය 

ශ‍්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව
රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව
අංක 130
ඩබ් ඒ ඩී රාමනායක මාවත
කොළඹ 02
  (94)-11-2430061, 2421265
(94)-11-2446288
info@secsl.lk
 http//: www.secsl.gov.lk