සංචාරක බංගලා විස්තර


කතරගම සංචාරක බංගලා

ආයතන සහamp; දුරකථන අංක for reservation සංචාරක බංගලා ලිපිනය සහamp; දුරකථන අංක කාමර ගණන සහ කාමර කුලිය දිනකට
 VIP A/C Non A/C
ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජීනේරු සංස්ථාව  දුරකථන අංක – 011 – 2430061, 65 Ext – 443 Hansa Mawath, New Town, Katharagama.  047 22 35125  1 Room                 Rs.5000.00 2 Rooms             Rs.1500.00(per room) 3 Rooms                   Rs.1000.00(per room)
ස්වාධිපත්‍ය කළමණාකරන අධිකාරිය දුරකථන අංක –  011-2447429,   011-2447432, 011-5757176 Circuit  Bunglow Mawatha, Katharagama   0472235274  _ _ 1 Room         Rs.2059.50     ( per room, Off Season)   Rs.2646.00 (per room, Festival   Seasons)
 _ _ 4 Rooms (small)      Rs.1353.00( a room, off season)   Rs.1939.50 (per room, Festival   Seasons)
ඉදිකිරිම් කර්මානත් සංවර්ධන අධිකාරිය  දුරකථන – 011-2677040,

Bunglow,    Wanraja Place,  New Town,  Katharagama.              047-2236090

 _  1 room         (Chairman/ assistant chairman/director Genaral)  3 Rooms         Rs.1000.00 + VAT   ( per room)
ගොඩනැගිලි දේපාර්තමෙන්තුව  දුරකථන අංක – 011-2864774,     011-2864783  Hansa Road, Katharagama.        047 22 35106  _ _ 4 Rooms     Rs.1200.00 (per room)
ශ්‍රී ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය දුරකථන අංක – 011-2322839 Dipo Road, Katharagama.           0472-235298  _ 2 Room         Rs.1759.50 (per room) 4 Rooms  Rs.879.75 (per room)


නුවරළුළිය සංචාරක බංගලා

ආයතන සහamp; දුරකථන අංක for reservation සංචාරක බංගලා ලිපිනය සහamp; දුරකථන අංක කාමර ගණන සහ කාමර කුලිය දිනකට
 VIP   A/C Non A/C
ගොඩනැගිලි දේපාර්තමෙන්තුව  දුරකථන අංක – 011-2864774,     011-2864783 Creten Village, Hawaeliya.      052-2222525  _ _ 4 Rooms – Rs.2000.00(per room)
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය   දුරකථන අංක – 011-2322839 Cretan village, නුවරළුළිය.    0522-234902  _ _ 3 Rooms- Rs.2052.75(per room)


බණ්ඩාරවෙළ සංචාරක බංගලා

 ආයතන සහamp; දුරකථන අංක for reservation  සංචාරක බංගලා ලිපිනය සහamp; දුරකථන අංක කාමර ගණන සහ කාමර කුලිය දිනකට 
 VIP   A/C Non A/C
ගොඩනැගිලි දේපාර්තමෙන්තුව  දුරකථන අංක – 011-2864774,     011-2864783 Dharmapala Mawatha,  බණ්ඩාරවෙළ  057-2222180  _ _ 3 Rooms         Rs.1500/=     (per room)    Rs.4500/=(3rooms)
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය   දුරකථන අංක – 011-2322839 බණ්ඩාරවෙළ, Bidunuwawa. 0572-222380  _  _ 1 Room(Large) Rs.997.05
_ 2 Rooms(small)  Rs.703.80(per room)

;


අනුරාධපුර සංචාරක බංගලා

ආයතන සහamp; දුරකථන අංක for reservation සංචාරක බංගලා ලිපිනය සහamp; දුරකථන අංක කාමර ගණන සහ කාමර කුලිය දිනකට 
 VIP   AC Non A/C
ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජීනේරු සංස්ථාව        දුරකථන අංක –  011 – 2430061, 65  Ext – 443 Malwathu Oya, Bandaranayake Rd, අනුරාධපුර.                   0252223750  1 Room               Rs.5000.00  1 Room           Rs.1500.00 1 Room    Rs.1000.00
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය   දුරකථන අංක – 011-2322839 Basawakkulama, අනුරාධපුර.                     025-2222062  _ 2 Rooms        Rs.1759.50 (per room) 3 Rooms  Rs.997.05(per room)
ගොඩනැගිලි දේපාර්තමෙන්තුව  දුරකථන අංක – 011-2864774,     011-2864783 320, Miththreepala, Senanayake Mawatha.   025-2222547  _ _ 3 Rooms  Rs.1200.00(per room)

පොළොන්නරුව Circuit Bungalow

ආයතන සහamp; දුරකථන අංක for reservation සංචාරක බංගලා ලිපිනය සහamp; දුරකථන අංක කාමර ගණන සහ කාමර කුලිය දිනකට 
 VIP   A/C Non A/C
ගොඩනැගිලි දේපාර්තමෙන්තුව  දුරකථන අංක – 011-2864774,     011-2864783 New Town, පොළොන්නරුව.     027-2223244  _ _ 3 Rooms   Rs.1200.00(per room)

මහනුවර සංචාරක බංගලා

ආයතන සහamp; දුරකථන අංක for reservation සංචාරක බංගලා ලිපිනය සහamp; දුරකථන අංක කාමර ගණන සහ කාමර කුලිය දිනකට 
 VIP   A/C Non A/C
ගොඩනැගිලි දේපාර්තමෙන්තුව  දුරකථන අංක – 011-2864774,     011-2864783 Hanthan,   Mahanuwara,             081 2218736  _ _ 3 Rooms          Rs.1200.00(per room)
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය   දුරකථන අංක – 011-2322839 Hanthana Housing Manner, මහනුවර. 0812-218595  _ 3 Rooms Rs.2932.50(per room) 1 Room         Rs.1759.50
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය   දුරකථන අංක – 011-2322839 Kirthi Sri Rajasing Mawatha, මහනුවර. 0812-223157  _ 4 Rooms       Rs.4027.75(per room) _

ත්‍රිකුණාමළයmale සංචාරක බංගලා

ආයතන සහamp; දුරකථන අංක for reservation සංචාරක බංගලා ලිපිනය සහamp; දුරකථන අංක කාමර ගණන සහ කාමර කුලිය දිනකට 
 VIP   A/C Non A/C
ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජීනේරු සංස්ථාව                               දුරකථන අංක –  011 – 2430061, 65  Ext – 443 Seruwavila Town, Seruwavila.              026 32 08063  2 Rooms            Rs.5000/=(per room) _ 4 Rooms         Rs.1000/=(per room)
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය   දුරකථන අංක – 011-2322839 02,Reguwa Road, ත්‍රිකුණාමළය.                      0262-222599     _    1)Rs.2932.50   4)Rs.3519.00 _

;

යාපනය සංචාරක බංගලා

ආයතන සහamp; දුරකථන අංක for reservation සංචාරක බංගලා ලිපිනය සහamp; දුරකථන අංක කාමර ගණන සහ කාමර කුලිය දිනකට 
 VIP   A/C Non A/C
 ගොඩනැගිලි දේපාර්තමෙන්තුව  දුරකථන අංක – 011-2864774,     011-2864783 Beach Rd, Guru Nagar, යාපනය.                          021-2216396  _ _ 4 Rooms          Rs.1200.00 (per room)
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය   දුරකථන අංක – 011-2322839 Forest Officelane, Chundikuli.                 0212-222039  _ 2  Rooms       Rs.3519.00(per room) 8 Rooms            Rs.879.75(per room)

නමුණුකුල සංචාරක බංගලා

ආයතන සහamp; දුරකථන අංක for reservation සංචාරක බංගලා ලිපිනය සහamp; දුරකථන අංක කාමර ගණන සහ කාමර කුලිය දිනකට 
 VIP   A/C Non A/C
ගොඩනැගිලි දේපාර්තමෙන්තුව  දුරකථන අංක – 011-2864774,     011-2864783 Passara Rd, නමුණුකුල                   055-2285131  _ _ 4 Rooms        Rs.2000.00(per room)

බුලුතොට සංචාරක බංගලා

ආයතන සහamp; දුරකථන අංක for reservation සංචාරක බංගලා ලිපිනය සහamp; දුරකථන අංක කාමර ගණන සහ කාමර කුලිය දිනකට 
 VIP   A/C Non A/C
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය   දුරකථන අංක – 011-2322839 Kadamuduna, බුලුතොට, Rathnapura.                      0453-452059  _ _ 3 Rooms        Rs.879.75(per room)

Beticalow  සංචාරක බංගලා

ආයතන සහamp; දුරකථන අංක for reservation සංචාරක බංගලා ලිපිනය සහamp; දුරකථන අංක කාමර ගණන සහ කාමර කුලිය දිනකට 
 VIP  A/C Non A/C
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය   දුරකථන අංක – 011-2322839 Kalladi Beticalo   0652-224473  _ 2 Rooms     Rs.1759.50(per room) _