නවතම

“සැමට නිවහන” ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම වසරේදී රුපියල් මිලියන 648ක් වැය කරමින් නිවාස ඒකක 864ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම්

  • සැමට නිවහන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම වසරේදී රුපියල් මිලියන 648ක් වැය කරමින් නිවාස ඒකක 864ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම්
  • ඉන්දියානු ආධාර මත නිවාස ඒකක 760ක් ඉදිවේ..
  • ඔබට ගෙයක්රටට හෙටක් හා මිහිඳු නිවහන ව්‍යාපෘති අවසන් කිරීමට මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් මිලියන 3,750ක්..
  • මෙම වසරේදී හිමිකම් ඔප්පු 1500ක් ප්‍රදානය කිරීමටත් සැලසුම්….

මෙම වසරේදී රුපියල් මිලියන 648ක් වැය කරමින් නිවාස ඒකක 864ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක “සැමට නිවහන” ව්‍යාපෘතිය යටතේ එම නිවාස ඒකක ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිතයි.

එමෙන්ම ඉන්දියානු ආධාර නිවාස වැඩසටහන යටතේ රුපියල් මිලියන 578ක මුදලක් වැයකරමින් නිවාස 760ක් වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත ව ඇත.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පවසන්නේ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය මගින් අදාළ මුදල් ප්‍රතිපාදන ලැබුණු පසුව මෙම වසර තුළදීම එම නිවාස ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

එමෙන්ම එම නිවාසවල පදිංචි ජනතාවගේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් මහා භාණ්ඩාගාර අරමුදල් යටතේ රුපියල් මිලියන 76ක මුදලක් වෙන්කර ඇති බවද ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වැඩිදුරටත් පවසයි. 

ඊට අමතරව අර්ධ සුඛෝපභෝගී නිවාස ඒකක 560ක්  ඉදිකිරීමට නියමිතය. එම ව්‍යාපෘතිය යටතේ වර්ග අඩි 685ක විශාලත්වයකින් යුතු නිවාස 140ක් සහ කාමර තුනේ නිවාස ඒකක 420ක් ඉදිකරනු ඇත.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පවසන්නේ එම ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමට ඉන්දියානු සංවර්ධනකරුවකු වන සී.ඩී.සී කාර්මික ඉන්ෆ්‍රොස් ආයතනය සමඟ පසුගිය වසරේදී ගිවිසුම්ගත වූ බවය.

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා රජයෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව මීට පෙර වසරවලදී ආරම්භ කර නිම නොවූ ව්‍යාපෘතිවල වැඩ අවසන් කිරීමට මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් රුපියල් මිලියන 3,750ක මුදලක් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට ලබාදී තිබේ.

අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට උපදෙස් දුන්නේ එම මුදල් යොදාගනිමින් “ඔබට ගෙයක් – රටට හෙටක්” හා “මිහිඳු නිවහන” නිවාස ව්‍යාපෘතිවල ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කරන ලෙසයි.

එමෙන්ම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාත්මක හිමිකම් ඔප්පු ලබාදීමේ වැඩසටහන යටතේ මෙම වසරේදී හිමිකම් ඔප්පු 1500 වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබාදීමටද ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සැලසුම් සකස්කර තිබේ.

අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට උපදෙස් දුන්නේ ඉඩම් කොමසාරිස් කාර්යාලය හා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව යන ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය වෙමින්  හිමිකම් ඔප්පු ලබාදීමට පවතින ගැටළු කඩිනමින් නිරාකරණය කරගන්නා ලෙසයි.