”සියපත” නිවාස වැඩසටහන

නිවාස නොමැති හා දීර්ඝ කාලීනව නාගරික ප‍්‍රදේශ ආශ‍්‍රිතව වාසය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති මැදි ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා නිවාස සැපයීමේ අරමුණ පෙරදැරිව සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාශයකම මැදි ආදායම්ලාභීන් ඉලක්ක කරගත් නිවාස 100ක මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතියක් බැගින් ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිතය.

මේ යටතේ,

  • ගම්පහ, මරඳගහමුල නිවාස ව්‍යාපෘතිය

මෙම වැඩසටහන යටතේ ප‍්‍රථම නියමු ව්‍යාපෘතිය ලෙස ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ දිවුලපිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මරඳගහමුල ග‍්‍රාම නිලධාරී වසමේ වැවේගොඩැල්ලවත්ත ඉඩමෙහි නිවාස 65 කින් සමන්විත නිවාස ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් 2021.09.29 දින ආරම්භ කර ඇත. මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව විසින් සිදුකරනු ලැබේ.

  • අනුරාධපුර, දහයියාගම නිවාස ව්‍යාපෘතිය

අනුරාධපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ දහයියාගම පිහිටි ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩමෙහි නිවාස 150කින් සමන්විත නිවාස ව්‍යාපෘතියක් පෙර විකිණුම් පදනම යටතේ ඉදිකිරීමට යෝජිතය. මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව මගින් සිදුකරනු ලබයි.

  • ඇඹිලිපිටිය, යෝධගම නිවාස ව්‍යාපෘතිය

රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ඇඹිළිපිටිය ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ යෝධගම පිහිටි ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩමෙහි නිවාස 120කින් සමන්විත නිවාස ව්‍යාපෘතියක් පෙර විකිණුම් පදනම යටතේ ඉදිකිරීමට යෝජිතය. මධ්‍යම ඉංජිනේරු සේවා (පුද්* සමාගම යටතේ මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරනු ලැබේ.