සියපත නිවාස වැඩසටහන

සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාශයකම මැදි ආදායම්ලාභී නිවාස 100ක් (මහල් නිවාස) ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය – ”සියපත නිවාස වැඩසටහන”

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ ”සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශය අනුව සෑම පවුලකටම සුවපහසු නිවසක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ මධ්‍යම පාන්තිකයන්ගේ ආදායමට ගැලපෙන මහල් නිවාස පහසු මිලට ලබා දීමට කටයුතු කෙරේ. 

ඒ අනුව, නිවාස නොමැති හා දීර්ඝ කාලීනව නාගරික ප‍්‍රදේශ ආශ‍්‍රිතව වාසය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති මැදි ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා නිවාස සැපයීමේ අරමුණ පෙරදැරිව සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාශයකම මැදි ආදායම්ලාභීන් ඉලක්ක කරගත් නිවාස 100ක මහල් නිවාස ඒකකයක් බැගින් දිවයින පුරා මැතිවරණ කොට්ඨාශ 160හි නිවාස 16000ක් ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිතය.

මෙම වැඩසටහන යටතේ නිවසක් නොමැති හෝ කුලී/බදු පදනම මත අදාල ප‍්‍රදේශයේ ස්ථීරව පදිංචි මධ්‍යම පාන්තික පවුල් ඉලක්ක කර ගනිමින් ප‍්‍රාදේශීය ඉල්ලූම අනුව නගර ආශ‍්‍රිතව මහල් නිවාස හෝ පොකුරු නිවාස ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිතය.

මධ්‍යම පාන්තිකයින් සඳහා ඉදිකෙරෙන නිවාස රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහනක් ලෙස ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත අතර ඊට සමගාමීව ප‍්‍රතිලාභීන් සඳහා දීර්ඝ කාලීනව ගෙවිය හැකි වනසේ රාජ්‍ය බැංකු මැදිහත් කරගනිමින් ණය වැඩසටහනක්ද ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතය. මෙම කාර්යය සඳහා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩම් හෝ ඒ සඳහා ලබාගත හැකි උචිත රජයේ ඉඩම් භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂිත බැවින් ඉඩම් සඳහා අතිරේක වැයබරක් දැරීමට සිදු නොවේ.

මෙහි මූලික අදියර ලෙස පළාත් 9යෙහි මහල් නිවාස ව්‍යාපෘති 9ක් ඉදිකිරීම සඳහා කටයුතු සිදුකරමින් පවතියි.