සී/ස ලංකා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව

1970 අංක 33 දරණ ශ‍්‍රී ලංකා රාජ්‍ය නීතිගත සංස්ථා පනත යටතේ 1971 වර්ෂයේදී ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව ස්ථාපනය කරන ලදි. 1987 අංක 23 දරණ රාජ්‍ය සංස්ථා හෝ රජය සතු ව්‍යාපාර රාජ්‍ය සමාගම් බවට පත් කිරීම පිළිබඳ පනත යටතේ සහ 1982 අංක 17 දරණ සමාගම් පනත යටතේ 1992 වර්ෂයේ 100% රජය සතු සී/ස වගකීම් සහිත සමාගමක් බවට මෙම සංස්ථාව පත්කරන ලදි. 2007 වර්ෂයේදී සී/ස ලංකා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව සමුපකාර සහ අභ්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය යටතට පත් විය. නැවත 2010 වර්ෂයේ මාර්තු මාසයේදී 2007 සමාගම් පනතේ අංක 07 යටතේ නැවත ලියාපදිංචි කරන ලදි.

බාහිර ශාඛා 16 කින් සමන්විතව දීප ව්‍යාප්තව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ ඉහල ප‍්‍රමිතියකින් හා මිල නියාමනයකින් යුක්තව පාරිභෝගිකයන්ට සැපයීමට සහ එකම වහලක් යට සියලූම ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ විවිධ සැපයුම්කරුවන් අතරින් තෝරාගෙන පාරිභෝගිකයන්ට මිලදී ගැනීමට අවකාශයක් ලබා දී තිබීම මෙමගින් සිදු කරනු ලැබේ.

ලිපිනය 

සී/ස ලංකා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථා සමාගම
486 , ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත,
කොළඹ 10,
ශ්‍රී ලංකාව.
  (94)-11-2326701, 2326702,
(94)-11-2421905
bmcltd@sltnet.lk