අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ප්‍රධාන අංශ

පාලන අංශය

ග්‍රාමිය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සාමාන්‍ය පරිපාලනයට අදාළ සියලුම කාර්යයන් හා මානව සම්පත් කළමනාකරණය පාලන අංශය වෙත පැවරී ඇති ප්‍රධාන කාර්යභාරය වේ. ඒ අනුව ඊට අවශ්‍ය වන පසුබිම සකස් කිරීම, භෞතික හා මානව සම්පත් ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම, අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ආයතනවල සියලුම ආයතනික කටයුතු හා මානව සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා මගපෙන්වීම පාලන අංශයෙන් සිදු කරනු ලබයි.

පාලන අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශයේ සියලුම සාමාන්‍ය පරිපාලන කටයුතු හා සියලුම නිලධාරීන්ගේ ආයතනික හා පරිපාලන කටයුතු කිරීම.
 • අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන්ගේ ආයතනික හා පරිපාලන කටයුතු කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ආයතන වල අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වීමෙන් සිදුකරන සියලුම ආයතනික හා පරිපාලන කටයුතු කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය කළමනාකරණයට අදාලව මු.රෙ.135 යටතේ පාලන අංශයේ නිලධාරීන් වෙත පවරන ලද බලතල ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීම.
 • පාලන අංශයට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීම හා අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය හා අනෙකුත් ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්ධ අදාල කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
 • මානව සම්පත් සංවර්ධනයට අදාල දේශීය හා විදේශීය පුහුණු වැඩසටහන් සදහා නිලධාරීන් යොමු කිරීමට අදාල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ආයතන වල වාර්ෂික වාර්තා, කාර්යසාධන වාර්තා පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය.
 • රැස්වීම් හා විශේෂ වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු තාක්ෂණයට අදාල ක්‍රමවේද වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම.
 • ස්ථාවර වත්කම් කළමනාකරණය හා නඩත්තු කටයුතු කිරීම.
සැලසුම් අංශය

අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන වල සංවර්ධන වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම සහ සැලසුම් කළ පරිදි ප්‍රගතිය ලඟාකර ගැනීම සඳහා මෙහෙයවීම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයභාරය වේ. නිවාස, ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ මෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශ වල සිදු වූ ගැටුම් වලින් අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සහ යටිතල පහසුකම් සැපයීමේ කටයුතු වලදී සිදුකරන ලද සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු ලබාදීම මගින් අදාල පාර්ශව හා මහජනතාව දැනුවත් කිරීමද ඊට අයත්ය. තවද, සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ජාතික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සාක්ෂාත් කර ගනිමින් නිවාස, ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධන අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ආයතන වලින් සකස් කරන ව්‍යාපෘති යෝජනා ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අනුමත කරවා ගැනීමට සහායවීමත් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන් ඉලක්ක කරා මෙහෙයවීමේ කටයුතු පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම් සිදු කිරීමත් සැලසුම් අංශය මගින් සිදු කෙරේ.

සැලසුම් අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම හා අරමුණු වලට අනුගත වෙමින් අමාත්‍යාංශය හා ඊට අනුබද්ධිත ආයතන වල ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීමට අදාල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු.
 • අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධ ආයතන වලින් ඉදිරිපත් කරන ව්‍යාපෘති යෝජනා අමාත්‍යාංශ ව්‍යාපෘති ඇගයීම් කමිටුව මගින් ඇගයීමෙන් අනතුරුව, ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම හා සම්බන්ධිකරණය.
 • සංවර්ධන වැඩසටහන් සම්බන්ධ තොරතුරු සම්පාදනය හා වාර්තාකරණය.
 • ව්‍යාපෘති පසුවිපරම් කිරීම හා ඇගයීම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන වල සංවර්ධන වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය මාසිකව, කාර්තුමය වශයෙන් හා වාර්ෂිකව ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව වාර්තා කිරීම හා ඇගයීම.
 • අමාත්‍යාංශයට හා අනුබද්ධ ආයතන වලට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම. පිළිබඳව පසුවිපරම් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශ වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තාව සකස් කර නියමිත දිනට පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීමට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • කාර්යය සාධන වාර්තාව සකස් කර නියමිත දිනට පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීමට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම, වාර්තා සකස් කිරීම හා පසුවිපරම් කිරීම.
 • විදේශාධාර මත ක්‍රියාත්මක වන නිවාස ව්‍යාපෘති අදාල ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා පසුවිපරම් කිරීම.
නිවාස හා සංවර්ධන අංශය

නිවාස අංශය

නිවාස ක්ෂේත්‍රයේ අරමුණු ලඟා කර ගැනීම සඳහා නිවාස සංවර්ධනය යන විෂය ක්ෂේත්‍රයන් යටතේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, සැලසුම් සකස් කිරීම, මෙහෙයවීම, පසුවිපරම් කිරීම සහ ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ආයතන සඳහා මඟපෙන්වීම මෙම අංශය මඟින් සිදු කරනු ලබයි.

නිවාස අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය.
 • නිවාස ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය.
 • නිවාස සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ හා සටහන් සකස් කිරීම.
 • නිවාස ක්ෂේත්‍රයට අදාල පනත් සංශෝධනය හා රෙගුලාසි සම්පාදනය.
 • නිවාස ක්ෂේත්‍රයට අදාල වන ප්‍රතිපත්ති අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන සමඟ සහ සම්බන්ධ වී ක්‍රියාත්මක කරවීම.
 • වෙනත් අමාත්‍යාංශ මගින් ඉදිරිපත් කරන අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා සඳහා නිවාස අංශයට අදාල නිරීක්ෂණය සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීම.
 • ගරු මැති ඇමතිවරුන් විසින් ගරු අමාත්‍යතුමා වෙත ඉදිරිපත් කරන පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්ණ සඳහා පිළිතුරු හා නිරීක්ෂණ සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීම

       2. නිවාස සංවර්ධනය

 • අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව සඳහා දීප ව්‍යාප්තව “ ඔබට ගෙයක්-රටට හෙටක් ” නිවාස වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • මැදි ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා “සපිරි මහල් නිවාස” වැඩසටහන, “ සියපත නිවාස වැඩසටහන” හා ප්‍රධාන වශයෙන් රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ව ක්‍රමවේදය යටතේ මහල් නිවාස ඉදිකිරීමේ “ මධ්‍ය ආදායම් නිවාස සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා කඩිනම් වැඩසටහන” නිවාස වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා ගේ පදිංචියට සුදුසු නිවසක් නොමැති මා පිය පවුල් වෙත නිවාස ලබා දීමේ “ මිහිදු නිවහන” වැඩසටහන.
 • නිවසක් ඉඩමක් නොමැති ප්‍රධාන වශයෙන් කුලී පදනම මත ජීවත් වන මහජනතාව සඳහා“ සොදුරු මහල් නිවාස වැඩසටහන ” ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • සහභාගිත්ව ක්‍රමවේදය යටතේ නිවාස ණය / ආධාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • මහල් නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා නැවත සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු.
 • දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් සමඟ නිවාස ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු.
 • වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන හා ඒකාබද්ධ නිවාස වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • මහජනතාවගෙන් ඉදිරිපත් වන නිවාස ඉල්ලීම් අදාල ආයතන වෙත යොමු කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය.

       3. වෙනත් රාජකාරි

 •  ලෝක ජනාවාස දිනයට සමගාමීව නිවාස විෂය හා සම්බන්ධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස වැඩසටහන (ඹභ-්‍ය්ඉසඒඑ) සමග සිදුකරන අනෙකුත් සම්බන්කධීරණ කටයුතු සිදු කිරීම හා තොරතුරු වාර්තා සකස් කර යොමු කිරීම.
ඉඩම් අංශය

නිවාස වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් හඳුනාගැනීම, අදාල ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය සිදුකරමින් ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම් සහ බැහැර කිරීමේ කාර්යයන් වේගවත් කිරීම, ඉඩම් විෂය සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන ගැටළු සහ ඉල්ලීම් සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම මෙම අංශය මඟින් සිදුකරයි. තවද, අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන වලට අවශ්‍ය ඉඩම් පවරා ගැනීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

1979 අංක 17 දරණ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පනතේ 8(1) වගන්තිය අනුව අධිකාරිය විසින් දරනු ලබන යම් ඉඩමක්, මහල් නිවාසයක්, නිවාසයක් හෝ වෙනත් වාසස්ථානයක් අන්සතු කිරීම සඳහා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අනුමැතිය ලබාගත යුතුවේ. ඒ යටතේ, මුදල් ගෙවා අවසන් කළ නිවාස/ ඉඩම්ලාභීන්ට ඔප්පු නිකුත් කිරීම සඳහා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සකස් කර එවනු ලබන ලේඛනවලට අනුමැතිය ලබාගෙන නැවත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත යොමු කිරීම සිදු කෙරේ.

ඉඩම් අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • නිවාස සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම /පවරා ගැනීම සම්බන්ධ කටයුතු.
 • නිවාස සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ඉඩම් බැහැර කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු.
 • ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනතේ 8(1) වගන්තිය යටතේ ඉඩම්/නිවාස වල නීතිමය අයිතිය ජනතාවට පවරා දීම.
 • ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව, සී/ස ලංකා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව, රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය යන ආයතන වලට අවශ්‍ය ඉඩම් පවරාගැනීම පිළිබද කටයුතු.

මැදි ආදායම් ව්‍යාපෘති ඒකකය

නාගරිකව හා උප නාගරිකව වෙසෙන මැදි ආදායම් ලාභීන් උදෙසා නිවාස ලබාදීමේ වැඩසටහනක් “ මධ්‍ය ආදායම් නිවාස සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා කඩිනම් වැඩසටහන ” නමින් ආරම්භ කර ඇත. එම වැඩසටහන යටතේ නාගරික හා උපනාගරික ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව සහන මිලකට මැදි ආදායම්ලාභීන් උදෙසා සියළු පහසුකම් වලින් සපිරි මහල් නිවාස සාධාරණ මිලකට ලබාදීම සිදු කෙරේ. මෙහිදී ආයෝජනය, සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම, අලෙවිකරණය හා විකිණීම පුද්ගලික අංශය විසින් සිදුකල යුතු අතර රජය විසින් නිවාස ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රවේශය දක්වා ජලය, විදුලිය හා මාර්ග පහසුකම් ලබාදීමත් නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදිකරන ඉඩමේ සංවර්ධන මිල පමණක් අයකර ගනිමින් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් ලබා දීමත් සිදුකරනු ලැබේ. මෙම වැඩසටහන කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරීම, “ මැදි ආදායම් ව්‍යාපෘති ඒකකය” නමින් ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටුවා ඇති කළමනාකරණ ඒකකයේ කාර්යන් වේ.

ජාතික නිවාස කොමසාරිස් අංශය

මෙම අංශය 1973 අංක 01 දරණ නිවාස දේපළ උපරිමය නීතිය යටතේ ලබා දී ඇති බලතල හා කාර්යයන් ඉටු කරයි. එමෙන්ම 1972 අංක 7 දරණ කුළී පනත යටතේ පැවරී ඇති යම් කාර්යයන් ද ඉටු කරයි.

ජාතික නිවාස කොමසාරිස් අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • කුලී නිවැසියන් සඳහා ඔප්පු ලබා දීම.
 • රජයට පවරාගත් නිවාස වල හිමිකරුවන් සඳහා වන්දි ලබාදීම.
 • පොදු පහසුකම් සඳහා වෙන්කොට ඇති කොටස් සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ගැටලු නිරාකරණය කිරීම.
තාක්ෂණ අංශය

අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ කටයුතු සඳහා සහයෝගය සම්බන්ධීකරණය හා තාක්ෂණික මඟපෙන්වීම සිදු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව, ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් අමාත්‍යාංශය තුළ සිදු කෙරේ.

මූලික වශයෙන් මෙම අමාත්‍යාංශය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීමට, ගුණාත්මක හා පරිසර හිතකාමී ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයක් බිහි කිරීමට ඇති ආයතන මෙහෙයවීම සිදු කෙරේ. ඒ සඳහා මූලිකවම මැදිහත් වන්නේ තාක්ෂණ අංශයයි.

තාක්ෂණ අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය.
 • ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට අදාල පනත් කෙටුම්පත් සහ පනත් සම්බන්ධ කටයුතු කිරිම.
 • තාක්ෂණ අංශයට අනුබද්ධිත ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය නියාමනය සහ ඉංජිනේරු සේවා සපයන ආයතන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ප්‍රගමනය සඳහා මෙහෙයවීම.
 • ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය ශ්‍රම බලකාය සුදානම් කිරීම සඳහා කටයුතු කිරිම.
 • වෘත්තීයවේදීන් හා ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් නිපුණතාවයෙන් හා දැනුමෙන් පූර්ණ කිරීමට හා ගුණාත්මක ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ආයතන මෙහෙයවීම.
 • අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම.
 ඉදිකිරීම් අංශය

2019.05.29 වන දින අතිරේක ලේකම්වරයකු පත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඉදිකිරීම් අංශය ස්ථාපිත විය.මුලික වශයෙන් සී/ස ලංකා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව, ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, ඕෂන් වීව් ඩිවලොප්මන්ට් පුද්ගලික සමාගම, මධ්‍ය ආදායම් නිවාස හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා කඩිනම් වැඩසටහන මගින් සිදු කරනු ලබන ඉදිකිරීම් කටයුතු අමාත්‍යංශ මට්ටමින් සම්බන්ධිකරණ කිරීම මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්ය භාරය වේ.

ඉදිකිරීම් අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • අදාල ආයතන වල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම.
 • අදාල ආයතනවල මූල්‍යමය ගැටළු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.
 • ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ අධීක්ෂණය කිරීම හා උපදේශන සේවා සැපයීම.
 • ප්‍රසම්පාදන හා කොන්ත්‍රාත් කටයුතු සම්බන්ධීකරණ කිරීම.
 • අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සැකසීම හා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සඳහා නිරීක්ෂණ ලබා දීම.
 • නිපුණතාවයක් ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අගතියක් නොවන පරිදි ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂ නිපුණතාවයක් සහිත විදේශීය පුද්ගලයින් සඳහා විසා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නිර්දේශ ලබා දීම.
ඉංජිනේරු සේවා අංශය

2021.07.01 වන දින අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙකු පත් කිරීමෙන් අනතුරුව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉංජිනේරු සේවා අංශය ස්ථාපිත විය.මුලික වශයෙන් රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව සහ ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය මගින් සිදු කරනු ලබන ඉදිකිරීම් කටයුතු හා යන්ත්‍රෝපකරණ සේවා සැපයීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යංශ මට්ටමින් සම්බන්ධිකරණ කිරීම මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්ය භාරය වේ.

ඉංජිනේරු සේවා අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • අදාල ආයතන වල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම.
 • අදාල ආයතනවල මූල්‍යමය ගැටළු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.
 • ඉදිකිරීම් හා යන්ත්‍රෝපකරණ සේවා සැපයීම සම්බන්ධව අධීක්ෂණය කිරීම හා උපදේශන සේවා සැපයීම.
 • සේවක ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම් හා ඒ සම්බන්ධ කටයුතු සොයා බැලීම් සිදුකිරීම.
 • අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සැකසීම හා නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකිරීම.
මුල්‍ය අංශය

අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති අනෙකුත් ආයතනවලට අදාල වන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මුල්‍ය සම්පත් හා උපදේශනය ලබා දීමත්, එම සම්පත් වඩාත් ඵලදායීව හා කාර්යක්ෂමව යෙදවීම සඳහා අවශ්‍ය වන පද්ධති හා පාලන ක්‍රම පිළිබඳව උපදෙස් ලබාදීමත් මෙම අංශය මඟින් සිදු කරනු ලබයි.

මුල්‍ය අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි මුල්‍ය කළමනාකරණ පද්ධතියක් අමාත්‍යාංශය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන සඳහා ප්‍රසම්පාදන කමිටු පත් කිරීම.
 • මූල්‍ය කළමනාකරණ, මූල්‍ය සැලසුම්, අයවැයකරණය, වත්කම් කළමනාකරණය හා මිලදී ගැනීම්, කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශයට හා යටතේ ඇති ආයතන සඳහා උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම ලබාදීම.
 • මුදල් අමාත්‍යාංශය සමඟ සම්බන්ධිකරණ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම හා අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගත හැකි ආකාරයට මූල්‍ය සම්පත් භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාගෙන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන අතර බෙදා හැරීම.
 • අමාත්‍යාංශයට හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන සඳහා අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කිරීම පෙරදැරිකොට එම ආයතන සමග සාමූහිකව වාර්ෂික අයවැය වාර්තා පිළියෙල කිරීම හා වර්ෂය පුරා අයවැය පාලන කටයුතු කිරීම.
 • වාර්ෂික විසර්ජන පනත මගින් අමාත්‍යාංශයට හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන වලට වෙන් කරන මුදල් වියදම් කිරීමේදී නියමිත පරිදි වාර්තා කිරීම හා මාසිකව, වාර්ෂිකව මූල්‍ය වාර්තා අදාල ආයතන වලට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • රජයේ විගණන අංශය හා අභ්‍යන්තර විගණන අංශය සමග මනා සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගනිමින් එම අංශ මගින් යෝජනා කරන අභ්‍යන්තර පාලන පිළිවෙත් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ සියලුම ප්‍රසම්පාදන කටයුතු විධිමත්ව සිදු කිරීම.
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති අනුබද්ධ ආයතනවල අපේක්ෂිත අරමුණු යථාර්තයක් බවට පත් කරගැනීම පිණිස යහපත් මූල්‍ය පරිපාලනයක් සහ විධිමත් කළමනාකරණයක් ස්ථාපිත කිරීම.
අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතනවල මූල්‍ය පරිපාලනය හා කළමනාකරණ කටයුතුවලට සහභාගි වී එම කටයුතු වඩාත් විධිමත් සහ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතුව සිදුකිරීම පිණිස කළමනාකරණයට මඟ පෙන්වීමෙන් සහ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීමෙන් සහායවීම.

අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනවල විගණන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා පසුවිපරම් කිරීම.
 • විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් මඟින් අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනවල ගැටලු අවම කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම.
 • විගණන හා විමර්ශන කටයුතු තුළින් ආයතන වල ඇති ගැටලු අවම කර ගැනීමට සහාය වීම.
 • පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ නිර්දේශ හා නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ පසුවිපරම් කිරීම.
නැවත පදිංචි කිරීමි අංශය

නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය 2020-08-09 දිනැති අංක 2187/27 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය අනුව මෙම අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කෙරිණි. නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය මඟින් උතුරු හා නැගෙනහිර පැවති ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් අවතැන් වූ පවුල් නැවත පදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු සංවිධානය හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

ඒ අනුව මෙම අංශය මඟින් 2021 වසර තුල උතුරු පළාතේ පවුල් 2666 කට අයත් පුද්ගලයින් 7337 ක්ද නැගෙනහිර පළාතේ පවුල් 19 කට අයත් පුද්ගලයින් 54 ක් මුල් ගම් බිම් වල හෝ විකල්ප ස්ථාන වල නැවත පදිංචි කිරීම සිදු කර ඔවුන්ගේ ජීවන තත්වය නඟා සිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර ඇත. ඒ අනුව 2021 වර්ෂය තුල පවුල් 2685 කට අයත් පුද්ගලයින් 7391 ක් දෙනෙක් නැවත පදිංචි කිරිම අවසන් කර ඇත.

මෙයට අමතරව පවුල් 2909 කට අයත් පුද්ගලයින් 8767 ක් නැවත පදිංචි කිරීමට නියමිතව ඇත. ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් අවතැන්ව ඉන්දියාව බලා පිටත් වූ පවුල් අතුරෙන් නැවත ලංකාවට පැමිණි පවුල් ඔවුන්ගේ මුල් ගම්බිම් වල නැවත පදිංචි කිරීම ද මෙම අංශය මඟින් සිදු කරනු ලබයි. එහිදී මොවුන්ට අවශ්‍ය නිවාස සහ අනෙකුත් මූලික යටිතල පහසුකම් ලබා දීම ද සිදු කරනු ලබයි.

තවද මෙම අංශය මඟින් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් වල බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සමඟ (මයින්ස් ඇඩ්වයිසරි ගෲප් ආයතනය, හලෝ ට්‍රස්ට් ආයතනය, ඩිවෝන් ඇසිස්ටන්ස් ෆෝ ෂෝෂල් හාර්මනි ආයතනය, ස්කවිතා හියුමනිටේරියන් ඇසිස්ටන්ස් ඇන්ඩ් රිලයිෆ් ප්‍රොජෙක්ට් ආයතනය) එක්ව සිදුකොට අවදානම් සහිත වූ ඉඩම් නැවත මුල් අයිතිකරුවන් ගේ අයිතියට පත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ඉටුකරනු ලබයි.2021 වසර තුල වර්ග කි.මී. 4.3 ප්‍රමාණයක් බිම් වෙඩි ඉවත් කොට නැවත පදිංචි කිරිම් හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා නිදහස් කොට ඇත. මෙයට අමතරව කිලිනොච්චි හා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක වල වර්ග කි.මී. 13.5 ක ප්‍රමාණයක් තව දුරටත් බිම් වෙඩි ඉවත් කිරිමට ඉතිරිව ඇත.

ගැටුම්කාරි වතාවරණය හේතුවෙන් අවතැන්ව තම මුල් ගම්බිමි වල පදිංචි පවුල් සඳහා පෙර නිමි කොන්ක්‍රිටි පැනල් නිවාස ඉදි කිරීම වෙනුවෙන් රු.මි 400ක ප්‍රතිපාදන නිවාස ඒකක 300ක් සදහා 2021 වර්ෂයේදි වෙන් කර තිබුනි. ඒ අනුව ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස ඒකක 150ක් ද මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ 100ක්ද අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස ඒකක 50ක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් වී තිබූ අතර ඉන් බොහොමයක ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර නිවාස 12ක ඉදිකිරීම් කටයුතු 2021 වසර තුල සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කිරීමට හැක විය. මේ සඳහා 2020 වසර තුල රු.මිි 72.80 ක් සහ 2021 වසර තුල රු.මි 2.87 ක් ලෙස රු.මි 75.67ක් මේ වන විට වැය කර ඇත.

නැවත පදිංචි කිරීමි අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • උතුරු නැගෙනහිර පැවති ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් අවතැන් වූ පවුල් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා ස්ථිර නිවාස ඉදිකිරීම.
 • ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් අවතැන් වූ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි සුභසාධන මධ්‍යස්ථාන වල වාසය කරන ඉඩම් අහිමි පවුල් සඳහා රාජ්‍ය ආධාර මත ඉඩම් මිල දී ගෙන ස්ථිර නිවාස ඉදිකිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • අවතැන් වූ පවුල් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික යටිතල පහසුකම් ලබා දීම.
  • පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම
  • ගෘහස්ථ විදුලි සමිබන්ධතා ලබා දීම
  • හානියට පත් නිවාස අළුත්වැඩියා කිරීම.
  • සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම.
  • අවතැන් වූ පවුල් වාසය කරන ප්‍රදේශ වල අභ්‍යන්තර ප්‍රවේශ මාර්ග ඉදිකිරීම.
  • හානියට පත් පාසල් ගොඩනැගිලි හා පෙර පාසල් හා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීම හා අළුත්වැඩියා කිරීම.
 •  
 •  බිම් වෙඩි හා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව මෙහෙයවමින් අවතැන් වූ පවුල් නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරීම.
 • නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු වලට පහසුකම් සපයන දේශීය සහ විදේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • අවතැන් වූ ජනතාවගේ ජීවන තත්වය නංවාලීම සඳහා ජීවනෝපාය වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.