“මිහිඳු නිවහන” නිවාස ව්‍යාපෘතිය

ග‍්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප‍්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව, බුද්ධ ශාසනය සඳහා දරුවන් පි¥, ආර්ථික වශයෙන් දුෂ්කර මට්ටමක සිටින නිවසක් අහිමි හෝ අඩක් සාදන ලද නිවසක් හිමි දෙමව්පියන්ගේ නිවාස අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමට ආධාර කිරීම සඳහා මිහිඳු නිවහන නිවාස ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇත.

”මිහිඳු නිවහන” නිවාස වැඩසටහන, මෙම අමාත්‍යාංශය මඟින් ක‍්‍රියාත්මක ”ඔබට ගෙයක් – රටට හෙටක්” නිවාස වැඩසටහනෙහි උප වැඩසටහනක් ලෙස ක‍්‍රියාත්මක වන අතර ඒ අනුව මේ යටතේ හඳුනාගත් ප‍්‍රතිලාභීන්ට නව නිවසක් ඉදිකිරිම සඳහා මුදලින් රු. ලක්ෂ 06 ක ආධාරයක් ලබාදෙන අතර, අඩක් සාදා නිම කරන ලද නිවසක් සම්පුර්ණ කිරිම සඳහා රු. ලක්ෂ 06 ක උපරිමයක් දක්වා, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ තාක්ෂණ නිලධාරින් විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන මුදල් ආධාරයක් ලෙස ලබාදේ. (මීට අමතරව අදාළ විහාරස්ථානයෙන් හැකි අයුරින් දායකත්ව මුදලක් ලබාදීම සිදුකල හැකිය*

ඒ අනුව මේ දක්වා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, මොණරාගල, බදුල්ල, කෑගල්ල, මාතලේ, මහනුවර, මාතර, හම්බන්තොට, මුලතිව්, ත‍්‍රිකුණාමලය හා වව්නියාව යන දිස්ත‍්‍රික්කයන්හි ප‍්‍රතිලාභීන් 758 ක් තෝරාගෙන නිවාස ආධාර ලබා දී ඇත. මින් නිවාස 201 ක වැඩ 2021.12.31 වන විට නිම කර ඇත.