නවතම

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ හිමිකම් ඔප්පු ලබා දී නොමැති නිවාස හිමියන්ට ඔප්පු ලබා දීම.

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන මගින් නිවාස ලබාදුන් නිවාසලාභීන්ට හිමිකම් ඔප්පු ඉදිරි වසරක කාලය තුළ ලබා දී අවසන් කරන්නැයි නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා බලධාරින්ට උපදෙස් දෙයි.

එම ඔප්පු ලබා දීම සදහා වූ ගැටළු සැප්තැම්බර් මස 31 වනදා වනවිට ආයතන මට්ටමින් විසදා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසද උපදෙස් දුන් ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නම් අණ පනත් සංශෝධනය කරන ලෙසද වැඩිදුරටත් උපදෙස් දුන්නේය.

බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපායේ පිහිටි නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී 2022.08.23 දින පැවැති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේය. නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක නිවාස ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ මෙතෙක් හිමිකම් ඔප්පු ලබා දී නොමැති නිවාස හිමියන්ට එම ඔප්පු ලබා දීම කඩිනම් කිරීමේ අරමුණින් මෙම සාකච්ඡාව කැඳවා තිබුණි.එම වීඩියෝව සදහා