නවතම

නවතම

අඩු ආදායම්ලාභින්ට කුලී පදනම මත ලබා දී ඇති නිවාස වල කුලිය අය කර ගැනීම ලබන වසරේ සිට සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කෙරේ….

අඩු ආදායම්ලාභින්ට කුලී පදනම මත ලබා දී ඇති නිවාස වල කුලිය අය කර ගැනීම ලබන වසරේ සිට සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කෙරේ….

Read More
නවතම

Online තාක්ෂණය යටතේ ගොඩනැගිලි අයදුම්පත්‍ර අනුමත කිරීමේ ක්‍රමවේදය පළාත් පාලන ආයතන වෙත හදුන්වා දෙයි…

Online තාක්ෂණය යටතේ ගොඩනැගිලි අයදුම්පත්‍ර අනුමත කිරීමේ ක්‍රමවේදය පළාත් පාලන ආයතන වෙත හදුන්වා දෙයි… ඇමති ප්‍රසන්නගේ උපදෙස් මත උතුරු පළාතෙන්

Read More
නවතම

අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ වනවිට උප ව්‍යාපෘති 8ක් නිමකෙරේ…

අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ වනවිට උප ව්‍යාපෘති 8ක් නිමකෙරේ… රථගාල් හතරක්, පොදු අවකාශ සංවර්ධනය, වට රවුමක් සංවර්ධනය,

Read More
නවතම

මෙම වසර අවසන්වීමට පෙර සංවර්ධන සැලසුම් 29ක් ගැසට් කිරීමට සැලසුම්

මෙම වසර අවසන්වීමට පෙර සංවර්ධන සැලසුම් 29ක් ගැසට් කිරීමට සැලසුම්… දැනටමත් සංවර්ධන සැලසුම් පහක් ගැසට් කර අවසන්… 2024 – 2026

Read More
නවතම

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට නිවාස ඉදි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට නිවාස ඉදි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්… ඒකාබද්ධ කැබිනට් පත්‍රිකාවකුත් සූදානම්… විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට නිවාස ඉදි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ජාතික නිවාස

Read More
නවතම

බොරැල්ල “සහස්පුර”හා අනුරාධපුර “තුරුඉතුරුගම” නිවාස ව්‍යාපෘතියේ නිවාසලාභීන් සදහා හිමිකම් ඔප්පු ලබා දීම ඇරඹේ

බොරැල්ල “සහස්පුර”හා අනුරාධපුර “තුරුඉතුරුගම” නිවාස ව්‍යාපෘතියේ නිවාසලාභීන් සදහා හිමිකම් ඔප්පු ලබා දීම ඇරඹේ.. ප්‍රතිලාභීන් සඳහා හිමිකම් ඔප්පු 24ක් ප්‍රදානය කෙරේ…

Read More
නවතම

උතුරු නැගෙනහිර පළාත් තුළ නැනෝ ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන 400ක් ඉදිකරනවා

උතුරු නැගෙනහිර පළාත් තුළ නැනෝ ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන 400ක් ඉදිකරනවා ඉදිරි කාලය තුළ උතුරු නැගෙනහිර පළාත් තුළ නැනෝ ජල පිරිපහදු

Read More
නවතම

කොළඹ නාගරික පුනර්ජීවන ව්‍යාපෘතියට සහය වීමේ ව්‍යාපෘතියට අදාළව ඉදිකෙරෙන නිවාස සංකීර්ණ 6 ට අදාළව නිවාස ඒකක 4074ක ජනතාව කඩිනමින් පදිංචි කරවන ලෙස ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගෙන් නිළධාරීන්ට උපදෙස්…

කොළඹ නාගරික පුනර්ජීවන ව්‍යාපෘතියට සහය වීමේ ව්‍යාපෘතියට අදාළව ඉදිකෙරෙන නිවාස සංකීර්ණ 6 ට අදාළව නිවාස ඒකක 4074ක ජනතාව කඩිනමින් පදිංචි

Read More
නවතම

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශයේ උපදේශන කාරක සභාව

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පළාත් පාලන ආයතනවල අනුමැතිය ලබා නොගෙන ආරම්භ කර ඇති ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා සති දෙකක් ඇතුලතදී

Read More
නවතම

වසර 40 ඉක්මවනු ලබන සියළුම තට්ටු නිවාස වල නිවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්…

වසර 40 ඉක්මවනු ලබන සියළුම තට්ටු නිවාස වල නිවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්… ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය හෝ

Read More
නවතම

 “ඔබට ගෙයක් – රටට හෙටක්” නිවාස ආධාර ව්‍යාපෘතියේ වැඩ අවසන් නොවූ නිවාසවල වැඩ යළි ආරම්භ කිරීමට මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් මිලියන 751ක මුදලක්…

“ඔබට ගෙයක් – රටට හෙටක්” නිවාස ආධාර ව්‍යාපෘතියේ වැඩ අවසන් නොවූ නිවාසවල වැඩ යළි ආරම්භ කිරීමට මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් මිලියන

Read More
නවතම

ඉදිරි වසර තුන තුලදී මධ්‍යම පාංතිකයන් වෙනුවෙන් නිවාස 866න් සමන්විත නිවාස ව්‍යාපෘති පහක්…

ඉදිරි වසර තුන තුලදී මධ්‍යම පාංතිකයන් වෙනුවෙන් නිවාස 866න් සමන්විත නිවාස ව්‍යාපෘති පහක්… ව්‍යාපෘති වටිනාකම රුපියල් බිලියන 25යි… නිට්ටඹුව හා

Read More
නවතම

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය නිවාස ණය, ආධාර සහ සින්නක්කර ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීම පොළොන්නරුවෙන් ඇරඹේ.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය නිවාස ණය, ආධාර සහ සින්නක්කර ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීම පොළොන්නරුවෙන් ඇරඹේ. මේ වසර තුළ සින්නක්කර ඉඩම්

Read More
නවතම

ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක් නිවාස ආධාර ව්‍යාපෘතියේ නිවාස ඉදිකිරීම් මේ වනවිට සියයට 50ක වැඩ අවසන්

ඔබට ගෙයක් – රටට හෙටක් නිවාස ආධාර ව්‍යාපෘතියේ නිවාස ඉදිකිරීම් මේ වනවිට සියයට 50ක වැඩ අවසන්… ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස 727ක

Read More
නවතම

ශ්‍රී ලංකාවේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ අවසන් ක්‍රමෝපායික සැලැස්ම ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ අවසන් ක්‍රමෝපායික සැලැස්ම ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. ඒ අනුව 2027 වසර අවසන්වන විට මෙරට බිම් බෝම්බ

Read More
නවතම

“සැමට නිවහන” ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම වසරේදී රුපියල් මිලියන 648ක් වැය කරමින් නිවාස ඒකක 864ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම්

“සැමට නිවහන” ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම වසරේදී රුපියල් මිලියන 648ක් වැය කරමින් නිවාස ඒකක 864ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම්… ඉන්දියානු ආධාර මත නිවාස

Read More
නවතම

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්‍යංශය සහ නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ඒකාබද්ධව නිර්මාණය කරන ලද සුවෙන් සිටිමු – ලස්සන වෙමු සහ සුවැති දියණිය යන ග්‍රන්ථ ද්විත්වය එළිදැක්වීම

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්‍යංශය සහ නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ඒකාබද්ධව නිර්මාණය කරන ලද “සුවෙන් සිටිමු – ලස්සන

Read More
නවතම

බිම්බෝම්බ පිළිබඳ ක්‍රියාකාරි ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ කාලය තවත් වසර 05 කින් දීර්ඝ කිරීමට යයි

බිම්බෝම්බ පිළිබඳ ක්‍රියාකාරි ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ කාලය තවත් වසර 05 කින් දීර්ඝ කිරීමට යයි…. ශ්‍රී ලංකාව බිම්බෝම්බ අවධානමෙන් තොර රටක් බවට

Read More
නවතම

කොව්ඩ් වසංගතය හා ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් තාවකාලිකව අත්හිටවූ නිවාස ආධාර හා ණය ව්‍යාපෘති යළි ඇරැඹෙයි

කොව්ඩ් වසංගතය හා ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් තාවකාලිකව අත්හිටවූ නිවාස ආධාර හා ණය ව්‍යාපෘති යළි ඇරැඹෙයි…. ඉදිරි වාරික ප්‍රතිලාහීන්ට ලබා දීම

Read More
නවතම

උතුරු පළාතේ වකුගඩු රෝගය පාලනය කර එම ප්‍රදේශවල පානීය ජල ප්‍රශ්නය විසඳීමට නැනෝ තාක්ෂණයෙන් යුත් ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රාගාර 50ක්

උතුරු පළාතේ වකුගඩු රෝගය පාලනය කර එම ප්‍රදේශවල පානීය ජල ප්‍රශ්නය විසඳීමට නැනෝ තාක්ෂණයෙන් යුත් ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රාගාර 50ක්… ව්‍යාපෘතියේ

Read More
නවතම

රාජ්‍ය සේවක ප්‍රතිඥාවේ සඳහන් ආකාරයටම නව වසරේ ඉලක්ක ජයගැනීමට කැපවෙමු – අමාත්‍යාංශ ලේකම්

  රාජ්‍ය සේවක ප්‍රතිඥාවේ සඳහන් ආකාරයටම නව වසරේ ඉලක්ක ජයගැනීමට කැපවෙමු….    නව වසරේ ඉලක්ක ජයගැනීමට අලුත් ආකෘතියකට වැඩ කරමු…

Read More
නවතම

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ නිවාස හා ඉදිකිරීම් අංශයේ නව වසරේ වැඩ ආරම්භ කිරීම නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විදානගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින සිදු කෙරුණි.

මෙම අවස්ථාවට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (නිවාස හා ඉදිකිරීම්) කීර්ති රංජිත් අබේසිරිවර්ධන, අතිරේක ලේකම් (නිවාස) ඩබ්ලිව්. එම්.

Read More
නවතම

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුග්‍රහයෙන් මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් 100 දෙනෙකු සඳහා පාසල් උපකරණ බෙදා දිම

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුග්‍රහයෙන් මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් 100 දෙනෙකු සඳහා පාසල් උපකරණ බෙදා දිම නාගරික සංවර්ධන

Read More
නවතම

රාජ්‍ය ඇමති තේනුක ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රගති සමාලෝචනයක

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විදානගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදී පසුගියදා

Read More
නවතම

නාගරික සංවර්ධන වැඩසටහන් හා නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන් කඩිනමින් අවසන් කරන ලෙසට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගෙන් නිළධාරීන්ට උපදෙස්

නාගරික සංවර්ධන වැඩසටහන් හා නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන් කඩිනමින් අවසන් කරන ලෙසට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගෙන් නිළධාරීන්ට

Read More
නවතම

උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල වර්ග කිලෝමීටර 206 කට අධික භූමි ප්‍රමාණයක බිම් බෝම්බ ගලවා ඉවත් කෙරේ

උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල වර්ග කිලෝමීටර 206 කට අධික භූමි ප්‍රමාණයක බිම් බෝම්බ ගලවා ඉවත් කෙරේ.. ඉතිරිව ඇත්තේ වර්ග කිලෝ

Read More
නවතම

මන්නාරම, එරුකලම්පිට්ටි “Zakath Kuwait” ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

ග්‍රාමිය ආර්ථික රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාදර් මස්තාන් අමාත්‍යතුමාගේ ආරාධනය පරිදි නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මන්නාරම, එරුකලම්පිට්ටි

Read More
නවතම

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ හා ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයේ සේවක වැටුප් ගෙවීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ හා ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයේ සේවක වැටුප් ගෙවීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක්.. ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව

Read More
නවතම

අඩු ආදායම්ලාභී නිවාස 25,000ක් සදහා සූර්ය පැනල මගින් විදුලිය ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියක්

අඩු ආදායම්ලාභී නිවාස 25,000ක් සදහා සූර්ය පැනල මගින් විදුලිය ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියක්… ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට මෙගාවොට් 500 ක පුනර්ජනනීය බලශක්තියක් එක්කෙරේ..

Read More
නවතම

සහාධිපත්‍ය කළමණාකරණ අධිකාරියේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

සහාධිපත්‍ය කළමණාකරණ අධිකාරියේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විදානගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී අද (21)

Read More
නවතම

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ  ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විදානගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී අද

Read More
නවතම

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් දැනට ආරම්භ කර ඇති නිවාස ව්‍යාපෘතිවල වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාව

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් දැනට ආරම්භ කර ඇති නිවාස ව්‍යාපෘතිවල වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය

Read More
නවතම

2023 වසර සඳහාවන අයවැය යෝජනා පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාව

2023 වසර සඳහාවන අයවැය යෝජනා පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාව.. නවීන ලෝකයට ගැළපෙන පරිදි අයවැය යෝජනා සකසන්න…                                ඇමති ප්‍රසන්නගෙන් ආයතන ප්‍රධානීන්ට

Read More
නවතම

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විදානගමගේ මහතා සිය රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයේ රාජකාරී අරඹයි..

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්වූ තේනුක විදානගමගේ මහතා බත්තරමුල්ල, සුහුරුපායේ පිහිටි රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේදී අද (12) රාජකාරී ආරම්භ

Read More
නවතම

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති සියලුම ආයතන පූර්ණ විගණනයකට ලක් කෙරේ

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති සියලුම ආයතන පූර්ණ විගණනයකට ලක් කෙරේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස නාගරික

Read More
නවතම

නුවර වැඩමුළුවෙන් පසු ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාර්යේ මාසික ණය අය කර ගැනීම 69.9%කින් ඉහළ යයි…

නුවර වැඩමුළුවෙන් පසු ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාර්යේ මාසික ණය අය කර ගැනීම 69.9%කින් ඉහළ යයි… පසුගිය මාසයේ එකතු වි ඇති

Read More
නවතම

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ හිමිකම් ඔප්පු ලබා දී නොමැති නිවාස හිමියන්ට ඔප්පු ලබා දීම.

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන මගින් නිවාස ලබාදුන් නිවාසලාභීන්ට හිමිකම් ඔප්පු ඉදිරි වසරක කාලය තුළ ලබා දී

Read More