ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන උළෙල – 2017

දේශීය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ උන්නතිය සඳහා වන ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ට දායකත්වය අගයනු පිණිස නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන

Read more

විද්වත් සමුළුව

මාතර නගරය හා දිස්ත්‍රික්කය තුල ක්‍රියාත්මක වන වත්මන් නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ හා යෝජිත නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළේ වෘත්තිකයින්, නිලධාරීන් හා මහජන

Read more

Pin It on Pinterest