“ශ්‍රීමත් ලලිත රාජපක්ෂගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 163 වැනි උදා ගම්මානය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නියාගම, උතුරු පිටිගල, ඉදිවූ “ශ්‍රීමත් ලලිත

Read more

“තුරුණුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 77 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මැදවච්චිය, ඉහළ ගල්කන්දේගම, ඉදිවූ “තුරුණුගම” වේ.

Read more

“සුරබි නගර්” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 69 වැනි උදා ගම්මානය කිලිනොච්චිය  දිස්ත්‍රික්කයේ පච්චිලෛපල්ලි, ඉත්තාවිල් ඉදිවූ “සුරබි නගර්” වේ.

Read more

“නවතිස් සමරුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ 39 වැනි සංවත්සරය නිමිති කරගෙන ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 54 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ

Read more

“යසඉසුරුගම” ජනතා අයිතියට පත්කිරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු  51 වැනි උදා ගම්මානය මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම‚ මිදිගම ඉදි වූ “යසඉසුරුගම” වේ.

Read more

2017 “ලෝක ජනාවාස දින” තරඟාවලීන්හි ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග සහ සහතික පත් පිරිනැමීම

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කොළඔ ඌන පහසුකම් සහිත නාගරික ජනාවාසවල සහා දිවයින පුරා

Read more

“සිව්දෙවිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 49 වැනි උදා ගම්මානය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර, මහරැක්ම ඉදිවූ “සිව්දෙවිගම” වේ. මෙම

Read more

“විසිරි නිවාස ණය” ප්‍රදානය කිරීම – බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අඩුආදායම්ලාභී පවුල් 609 ක් සඳහා ස්වකීය නිවෙස්වල වැඩ නිමකර ගැනීම හෝ අළුත්වැඩියා කටයුතු නිමකර ගැනීමට  “සැමට සෙවණ –

Read more

Pin It on Pinterest