පනත් හා සංශෝධන

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනත 1979 අංක 17 සිංහල   English   Tamil
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනත(සංශෝධිත)   2002 අංක 23 සිංහල   English   Tamil
  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනත(සංශෝධිත), 2003 අංක 32 සිංහල   English   Tamil
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනත(සංශෝධිත),  1999 අංක 30 සිංහල   English   Tamil
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරි පනත  2014 අංක 33 සිංහල   English   Tamil
සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය
සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරි පනත   1999 අංක 04 සිංහල   English   Tamil
සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරි පනත (සංශෝධිත) 2003 අංක 24 සිංහල   English   Tamil
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනත 2008 අංක 36 සිංහල   English   Tamil

 

 

 

Pin It on Pinterest