පනත් හා සංශෝධන

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනත 1979 අංක 17 සිංහල   English   Tamil
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනත(සංශෝධිත)   2002 අංක 23 සිංහල   English   Tamil
  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනත(සංශෝධිත), 2003 අංක 32 සිංහල   English   Tamil
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනත(සංශෝධිත),  1999 අංක 30 සිංහල   English   Tamil
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරි පනත  2014 අංක 33 සිංහල   English   Tamil