ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික නිවාස ප්‍රතිපත්තිය

ප්‍රතිශෝධනය කරන ලද ජාතික නිවාස ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත සඳහා මහජන අදහස් ලබා ගැනීම

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව ජනාවාස සංවර්ධනයේදී මතුව ඇති ගැටළු, නව ප්‍රවණතා හා එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක හා අනුකූල වන පරිදි පවත්නා ජාතික නිවාස ප්‍රතිපත්තිය සංශෝධනය කරමින් පවතී. ඒ සඳහා මහජනතාව ඇතුළු සියලු පාර්ශවයන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීමට අදහස් කරන බැවින් ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා පහත ලිපිනයට තැපෑලෙන් හෝ housingpolicyrevision@gmail.com යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට යොමු කිරීමට හැකියාව ඇත.

 

ලිපිනය - ලේකම්,

නිවාස හා ඉදිකිරිම් අමාත්‍යාංශය,

2 වන මහල, සෙත්සිරිපාය,

බත්තරමුල්ල.

 

ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා අඩංගු ලියුම් කවරයේ වම්  පස ඉහළ කෙළවරේ “නිවාස ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ අදහස් හා යෝජනා” යනුවෙන් සඳහන් කර ඉහත ලිපිනයට යොමු කළ යුතු වේ.

මීට අමතරව ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා අපගේ නිල ෆේස්බුක් ගිණුමෙහි, නිල ට්විටර් ගිණුමෙහි හා අපගේ නිල වෙබ් පිටුවෙහි ඇතුළත් කළ හැක.

ජාතික නිවාස ප්‍රතිපත්තියෙහි සංශෝධිත කෙටුම්පත පහතින් බාගත කළ හැක.

National Housing Policy – Revision of January 2017 සිංහල English Tamil

Pin It on Pinterest