அமைச்சரைத் தொடர்பு கொள்வதற்கான தகவல்கள்

பெயர்

பதவி

தொலைபேசி இல.

பெக்ஸ்

நடமாடும்

கௌரவ இந்திக அநுருத்த அவர்கள்

கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர்

0112867163

0112866444

0112861770

077- 3026909

திரு எஸ்.கே. லியனகே

அந்தரங்கச் செயலளார்

 0112882418

0112861588

077- 7706550

திரு ஆர்.கே. அனில் குமார ராஜபக்ஷ

ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்  I

0112866444

0112863522

077- 0487690

திரு எச்.எச்.எஸ். சந்தருவன்

ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்  II

0112866444

0112861588

077- 7524918

திரு நெலுக் தர்ஷன மல்லவ

ஊடக செயலாளர்

0112867163

 

077- 3034551

 

சிரேஷ்ட ஆலோசகர்

0112862478

 

 

 

ஆலோசகர்

0112882418

 

 

திரு ஆர்.கே.ஏ.கே. ராஜபக்ஷ

பொதுசன தொடர்பு

0112864761

0112861588

 

 

ஊடக அலகு

0112872045

0112872045

 

 

பொதுசன தொடர்பு

0112861589