அமைச்சினைத் தொடர்புகொள்ள

கிராமிய வீடமைப்பு, நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப் பொருட் கைத்தொழில் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு

இரண்டாம் மாடி, “செத்சிறிபாய”,

ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டே,

பத்தரமுல்லை,

இலங்கை.
info@houseconmin.gov.lk
(94)-11-2882412
(94)-11- 2867952


நேரடி தொடர்பு


    இருப்பிடம் வரைபடம்