செய்தித்தாள் விளம்பரங்கள் மற்றும் காலியிடங்கள்

கிராமிய வீடமைப்பு, நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப் பொருட் கைத்தொழில் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு –நிகழ்ச்சித்திட்ட ஒருங்கிணைப்பு அலகு

நடுத்தர வருமான வீடமைப்பு மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்திக்கான துரித நிகழ்ச்சித்திட்டம்

வெற்றிடம்

  1. நிகழ்ச்சித்திட்டப் பணிப்பாளர் (01 பதவி)P – PS1
  2. பிரதிப் பணிப்பாளர் (அமுல்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்பு) (01 பதவி) – PS2
  3. நிகழ்ச்சித்திட்டக் கணக்காளர் (01 பதவி) – PS3

 

 

 

Sinhala

Tamil

English 

செய்தித்தாள் விளம்பரத்தை திருத்துதல்

Sinhala

Tamil

English