பதவிநிலை தொடர்புத் தகவல்கள்

 

செயலகம்

பெயர்

பதவி

நிலையான தொலைபேசி இல.

நீடிப்பு

பெக்ஸ்

பொறியியலாளர் கீர்த்தி ரஞ்ஜித் அபேசிறிவர்த்தன

இராஜாங்க செயலாளர்

011-2-862225

302

011-2-864765

 

ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்  

011-2-862225

318

011-2-864765

செயலகம்

 

011-2-862225

265

 

 

நிருவாகப் பிரிவு

பெயர்

பதவி

நிலையான தொலைபேசி இல.

நீடிப்பு

பெக்ஸ்

திருமதி பீ. எதிரிசிங்க

மேலதிகச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

011-2-863906

303

011-2-864768

அந்தரங்க உதவியாளர்

 

330

 

திரு டி.டி.யூ.எஸ்.டி. அல்விஸ்

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்) (பதில்)

 

307

011-2-867952

திரு கே.ஜி.எஸ்.எல். குமாரி

உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

011-2-867937

324

 

செல்வி எச்.டி.ஏ. விமர்ஷனீ

உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

011-2-867940

323

 

திருமதி டி.எம்.எஸ். திசாநாயக்க

சட்ட அலுவலர்

011-2-886772

333

 

திருமதி வை.கே.எம். ஜயசுந்தர

நிருவாக அலுவலர்

011-2-882420

346

 

திருமதி எச்.டபிள்யு.என்.பீ. சந்திரசேன

பிரதம முகாமைத்துவ சேவைகள் அலுவலர்

011-2-867954

334

 

செல்வி எச்.எஸ். ஹெட்டிஆரச்சி

தகவல் தொழில்நுட்ப அலுவலர்

 

310

 

 

தொழில்நுட்பப் பிரிவு

பெயர்

பதவி

நிலையான தொலைபேசி இல.

நீடிப்பு

பெக்ஸ்

 

மேலதிக செயலாளர் (தொழில்நுட்பம்)

011-2-864787

305

011-2-862583

அந்தரங்க உதவியாளர்

 

331

 

திரு ஆர்.ஜி.எஸ்.கே. ராஜபக்ஷ

பணிப்பாளர் (பொறியியல் சேவைகள்)

011-2-862537

311

011-2-862537

திரு பீ. அமரசூரிய

பணிப்பாளர் (நிர்மாணிப்பு)

011-2-867956

309

011-2-867956

 

உதவிப் பணிப்பாளர் (நிர்மாணிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம்)

 

 

 

திரு ஐ. குஹன்

உதவிப் பணிப்பாளர் (பொறியியல் சேவைகள்)

011-2-882423

325

 

பொறியியல் சேவைகள் அலகு

 

 

343

 

அலகு

 

011-3-883776

 

 

தொழில்நுட்ப அலகு

 

 

352

 

வீடமைப்புப் பிரிவு

பெயர்

பதவி

நிலையான தொலைபேசி இல.

நீடிப்பு

பெக்ஸ்

 

மேலதிக செயலாளர் (வீடமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி)

011-2-862353

306

011-2-864776

மேலதிக செயலாளர் (வீடமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி) இன் அந்தரங்க உதவியாளர்

332

 

திரு டி.டி.யூ.எஸ்.டி. அல்விஸ்

பணிப்பாளர் (காணிகள்)

011-2-872029

 

 

திருமதி ஏ.என்.ஆர். வீரசேகர

பணிப்பாளர் (வீடமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி)

011-2-864775

315

 

திருமதி எம்.எஸ். பரணயாப்பா

உதவிப் பணிப்பாளர் (வீடமைப்பு)

011-2-862517

319

 

வீடமைப்புப் பிரிவு

 

011-2-864758

336

 

 

வீடமைப்பு ஆணையாளர் பிரிவு

பெயர்

பதவி

நிலையான தொலைபேசி இல.

நீடிப்பு

பெக்ஸ்

சட்டத்தரணி திரு சரத் அத்துகோராள

தேசிய வீடமைப்பு ஆணையாளர்

011-2-865443

267

011-2-861584

வீடமைப்பு ஆணையாளர் அலுவலகம்

 

011-2-865443

341

 

 

திட்டமிடல் பிரிவு

பெயர்

பதவி

நிலையான தொலைபேசி இல.

நீடிப்பு

பெக்ஸ்

திருமதி பீ.ஏ. விஜேரத்ன

பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)

011-2-862478

 

011-2-862825

திரு பீ.ஏ.எஸ். மல்லவஆரச்சி

பணிப்பாளர்  (திட்டமிடல்)

011-2-864762

312

011-2-862825

திரு கே.டபிள்யு. சமந்த சிறிதேவ

உதவிப் பணிப்பாளர்  (திட்டமிடல்)

011-2-864764

317

011-2-862825

 

உதவிப் பணிப்பாளர்  (திட்டமிடல்)

011-2-863217

 

011-2-862825

திரு பீ.டபிள்யு. ரத்னதுங்க

பிரதம இலிகிதர்

011-2-868583

349

 

 

நிதிப் பிரிவு

பெயர்

பதவி

நிலையான தொலைபேசி இல.

நீடிப்பு

பெக்ஸ்

திரு டபிள்யு.ஏ.டி. அல்விஸ்

பிரதம நிதி அலுவலர்

011-2-866449

308

011-2-864788

 

பிரதம கணக்காளர்

011-2-862549

328

 

திருமதி ஆர்.எம்.எஸ்.ஈ. ரத்நாயக்க

கணக்காளர் (நிதி)

011-2-865291

326

 

திரு எஸ்.ஏ.ஆர். சம்பத்

கணக்காளர் (செலுத்தல்)

011-2-879930

347

 

திரு ஜி.என்.வை. பிரேமசிறி

பிரதம இலிகிதர்

011-2-887380

351

 

 

உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவு

பெயர்

பதவி

நிலையான தொலைபேசி இல.

நீடிப்பு

பெக்ஸ்

திரு எம்.ஜி. காண்டீபன்

பிரதம உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்

011-2-864772

313

011-2-864772

உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவு

 

011-2-864772

316

 

 

நிருமாணப் பிரிவு

பெயர்

பதவி

நிலையான தொலைபேசி இல.

நீடிப்பு

பெக்ஸ்

திரு பீ. அமரசூரிய

மேலதிக செயலாளர் (நிருமாணிப்பு) (பதில்)

011-2-887281

 

011-2-871153

பொறியியலாளர் எச்.எம்.யூ. ஹேரத்

பணிப்பாளர் (நகரக் குடியிருப்பு)

011-2-863636

310

011-2-863636