முகப்பு பக்கம்

கௌரவ திரு.பிரசன்ன ரணதுங்க
நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு

செயலாளர்
திரு.பிரதீப் ரத்நாயக்க
நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு

மேலதிக செயலாளர் (வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை பிரிவு) 
பொறியியலாளர் கீர்த்தி ரஞ்சித் அபேசிறிவர்தன நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு