மிஹிந்து நிவஹானா” அனுராதபுர மாவட்டத்தில் திட்டத்தின் தொடக்க விழா

இந்த வீடமைப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை ஆரம்பித்துவைத்து, சங்கைக்குரிய புத்தன்னேகம அஸ்ஸஜி தேரரின் பெற்றோருக்கு அநுராரபுரம், சாலியபுர, புத்தன்னேகம பிரதேசத்தில் நிர்மாணிக்கப்படுகின்ற புதிய வீட்டுக்கு இதன் போது அடிக்கல் நாட்டிவைக்கப்பட்டதுடன்,

Read more