புத்தசாசனத்திற்கு தமது பிள்ளைகளை அர்ப்பணிப்புச் செய்துள்ள பெற்றோரைப் பாராட்டும் வகையில் வீடுகளை நிர்மாணிப்பதற்கு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள “மிகிந்து நிவஹன”

“மிகிந்து நிவகஹ” நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை ஆரம்பித்துவைக்கும் வகையில் சங்கைக்குரிய கங்கொடகம சுமுதித தேரரின் பெற்றோருக்கென மாத்தறை, ஹக்மனை, நாரத்த பிரதேசத்தில் நிர்மாணிக்கப்படுகின்ற புதிய வீட்டுக்கு அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வும்

Read more

திவுலப்பிட்டிய மாவட்ட வைத்தியசாலையின் வைத்தியசாலைக் கட்டிடத்தை நவீனமயப்படுத்தி கோரோனா வைத்தியசாலைக்கு தங்கவைக்கும் மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் நிலையமாக திறந்துவைத்தல்.

சுமார் 10 வருடகாலமாக பயன்படுத்த முடியாது கைவிடப்பட்டிருந்த திவுலப்பிட்டிய மாவட்ட வைத்தியசாலையின் வைத்தியசாலைக் கட்டிடத்தை நவீனமயப்படுத்தி கொரோனா நோயாளிகளை தங்கவைக்கும் மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் நிலையமாக மாற்றப்பட்டு கிராமிய

Read more

கொழும்பு தெற்கு களுபோவில போதனா வைத்தியசாலையில் நிர்மாணிக்கப்படுகின்ற மிலேனியம் வார்ட் கட்டிடத் தொகுதி மற்றும் வெளிநோயாளர் பிரிவுக் கட்டிடத்தை பார்வையிடல்.

கொழும்பு தெற்கு களுபோவில போதனா வைத்தியசாலையில் நிர்மாணிக்கப்படுகின்ற மிலேனியலம் வார்ட் கட்டிடத் தொகுதி மற்றும் வெளிநோயாளர் பிரிவுக் கட்டிடத்தின் நிர்மாணப் பணிகளை ஒரு சில தினங்களுக்குள் துரிதமாக

Read more

மிஹிந்து நிவஹானா” அனுராதபுர மாவட்டத்தில் திட்டத்தின் தொடக்க விழா

இந்த வீடமைப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை ஆரம்பித்துவைத்து, சங்கைக்குரிய புத்தன்னேகம அஸ்ஸஜி தேரரின் பெற்றோருக்கு அநுராரபுரம், சாலியபுர, புத்தன்னேகம பிரதேசத்தில் நிர்மாணிக்கப்படுகின்ற புதிய வீட்டுக்கு இதன் போது அடிக்கல் நாட்டிவைக்கப்பட்டதுடன்,

Read more